Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo công ty

Bà Trần Thị Ngọc

Tổng giám đốc

Ông Cao Anh Khương

Phó tổng giám đốc

Ông Ngô Minh Tuấn

Giám đốc IT

Ông Thanos

Quan hệ đối ngoại

Ông Hugo

Giám đốc phát triển thị trường